#uppermoments kucha?ský © Oberösterreich Tourismus GmbH / Airos

#uppermoments

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sd?lené údaje, (e-mailová adresa, nepovinné údaje: oslovení, titul, jméno, p?íjmení, adresa, telefon, poptávka) budou spole?ností WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH využívány výlu?n? ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v p?ípad?, že vaši poptávku bude vy?izovat t?etí osoba (nap?. poskytovatel služeb v turistice). viz rovn?ž Prohlášení o ochran? dat

Sv?tob?žník se závislostí na Dunaji.

Srdce Gerharda Ebnera bije pro dv? zem?: Nepál a Podunají. Už více než 15 let pravideln? navšt?vuje své p?átele v Nepálu. A p?esto je pro n?j nejkrásn?jším místem na sv?t? jeho kemp v Au an der Donau s penzionem a pódiem pro kulturní akce. Gerhard je známý svou rybí specialitou, tzv. Steckerlfisch, kterou host?m ?asto osobn? p?ipravuje. Už jenom v?n? a pohled na k?upavé ryby na grilu zp?sobí, že se vám za?nou sbíhat sliny. Spole?né venkovní posezení u jídla s výhledem na Dunaj tento požitek ješt? umocní. Život u mohutné ?eky zkrátka nabízí nádherné #uppermoments. On to ví. A ví to i jeho hosté, kte?í se každý rok k Dunaji vracejí. 

Lahodné pochoutky a lah?dky

Cyklostezka Donauradweg

Cesta Donausteig

Objednávka prospekt?m