P?ší turistika © Oberösterreich Tourismus GmbH / Airos

#uppermoments

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sd?lené údaje, (e-mailová adresa, nepovinné údaje: oslovení, titul, jméno, p?íjmení, adresa, telefon, poptávka) budou spole?ností WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH využívány výlu?n? ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v p?ípad?, že vaši poptávku bude vy?izovat t?etí osoba (nap?. poskytovatel služeb v turistice). viz rovn?ž Prohlášení o ochran? dat

Putování kolem proudu a v proudu ?asu.

Tam, kde cesta vede nahoru a zase dol?, je Michaela Dattinger ve svém živlu. Platí to zejména pro Dunajskou cestu. Tu zná vášnivá p?ší turistka nazpam??, se všemi fascinujícími vyhlídkami a klikatými lesními cesti?kami. Jako pr?vodkyn? p?i každoro?ní 24hodinové p?ší tú?e s nimi ráda seznámí i všechny ú?astníky. Další termín je už 6. ?íjna. Ú?astníci absolvují b?hem túry, která je rozd?lena na denní a no?ní ?ást, 65 km a stoupání 2 250 m. 24hodinová p?ší túra je vedena po úsecích Dunajské cesty i po okružních trasách Dunajské cesty a nabízí jedine?né #uppermoments. A samoz?ejm? po celou turistickou sezónu. J

 

Cesta Donausteig

24 hodin na cest? Donausteig

Cyklostezka Donauradweg

Kucha?ský na Dunaji

Objednávka prospekt?m