© Donauradweg bei Grein © WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH / Hochhauser
Donauradweg bei Grein © WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH / Hochhauser

Dunaj Horní Rakousko
místo pohybu. dotyku.

Prohlášení o povinnosti informovat o zpracování osobních údaj? (Prohlášení o ochran? osobních dat)

Spole?nost WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH klade velký d?raz na ochranu osobních dat, ke kterým pat?í veškeré informace, vztahující se k identifikovaným nebo identifikovatelným fyzickým osobám. Vaše data mohou být zpracovávána pouze na základ? zákona nebo smluvních dohod, s vaším souhlasem nebo v rámci oprávn?ných zájm? ke konkrétním a definovaným ú?el?m

1. Navázání kontaktu / Poptávky

Máte možnost zasílat poptávky prost?ednictvím našich webových stránek nebo telefonicky. Vámi sd?lené údaje (nap?. e-mailová adresa, jméno, telefonní ?íslo, zájmy) budou využívány výlu?n? ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v p?ípad?, že vaši poptávku bude vy?izovat t?etí osoba (nap?. poskytovatel služeb v turistice).

2. Informace o aktuálních novinkách a akcích (newsletter); Donaujournal

Na našich internetových stránkách máte možnost p?ihlásit se k odb?ru aktuálních informací o novinkách a akcích (newsletter) a k odebírání magazínu Donaujournal. Pot?ebujeme k tomu vaši
e-mailovou adresu a
prohlášení s vaším souhlasem s odb?rem newsletter? a Donaujournalu. Pokud se p?ihlásíte k odb?ru aktuálních informací o novinkách a akcích a magazínu Donaujournal, zašleme vám potvrzovací e-mail s odkazem, ve kterém potvrdíte své p?ihlášení k odb?ru newsletter? (možnost dvojí volby).

K tomuto ú?elu budou u nás uložena a automaticky zpracovávána vámi sd?lená osobní data
(e-mailová adresa, zájmy, oslovení, jméno a p?íjmení). Tyto údaje budou využívány výhradn? k zasílání newsletter? a magazínu Donaujournal a nebudou poskytována žádným t?etím osobám. Kliknutím na odhlašovací tla?ítko (umíst?né v každém newsletteru a magazínu Donaujournal) m?žete samoz?ejm? kdykoli a zdarma odebírání novinek zrušit.

3. Objednávky katalog?

Na našich webových stránkách si m?žete objednat katalogy, mapy, informa?ní brožury, atd. Vámi sd?lená osobní data (oslovení, jméno a p?íjmení, adresa, e-mail a eventuáln? titul, telefon a fax) budeme využívat výhradn? k zasílání požadovaných podklad? a budou poskytnuty pouze v p?ípad?, že to bude vyžadovat vy?ízení vaší poptávky (nap?. poskytovateli turistických služeb nebo zpracovatel zakázky). Pokud si nebudete p?át zasílání žádných dalších poštovních zásilek, m?žete jejich odb?r kdykoli zrušit zasláním e-mailu na adresu: info@donauregion.at.

4. Poskytování údaj?

Poskytnutí vašich osobních údaj? se m?že uskute?nit pouze s vaším souhlasem, nebo pokud je to v rámci pln?ní zakázky zapot?ebí (nap?. p?edání zpracovateli zakázky).

5. Cookie

Naše webové stránky využívají cookie. Jedná se o malé textové soubory, ukládané prost?ednictvím webového prohlíže?e ve vašem koncovém za?ízení. Nemohou zp?sobit žádné škody. Umož?ují pouze analyzovat využití webových stránek a usnad?ují uživateli používání webových stránek, rovn?ž slouží pro evidenci statistických údaj? o využívání webových stránek a analýzy pro zlepšování nabídek. N?které cookie z?stávají uloženy ve vašem koncovém za?ízení až do okamžiku, než je vymažete. P?i vaší další návšt?v? webových stránek nám umož?ují rozpoznat váš prohlíže?.

Odpovídající konfigurací vašeho prohlíže?e m?žete použití cookií sami ovlivnit; webový prohlíže? zpravidla disponuje možností ukládání cookií omezit, nebo jej zcela zakázat. Deaktivace cookií m?že omezit funk?nost našich webových stránek. On-line informace o cookiích podnik? v?tšinou spravují webové stránky www.aboutads.info (USA) nebo www.youronlinechoices.com (EU).

 

Adform (marketingový nástroj)

Tyto internetové stránky používají sledování od společnosti Adform A / S, Wildersgade 10B, sal.1, DK-1408 Copenhagen K, Dánsko. Adform A / S používá cookie, textový soubor, který je anonymně uložen ve vašem počítači, aby bylo možné přehrávat cílené reklamy prostřednictvím platformy Adform. Z tohoto důvodu se zaznamenává geografický původ, typ zařízení a otvírané stránky, ale nezaznamenávají se žádné informace sloužící k identifikaci osob. ID jsou přiřazena k jednotlivým tématům anonymně. Zpracování osobních údajů provádíme na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR) resp. na základě vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR), abychom mohli poskytovat co nejlepší informace orientované na cílové skupiny.

Toto ukládání a výběr dat můžete deaktivovat stisknutím odhlašovacího tlačítka „opt-out“ v následujícím odkazu a využít tak svého práva na zrušení uděleného souhlasu: https://site.adform.com/de/privacy-center/platform/widerrufsrecht/. Kromě toho zde můžete vymazat osobní údaje kontrolované společností Adform A / S, týkající se identifikátoru cookie reklamní platformy Adform A / S na adrese: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/right-to-be-forgotten/

6. Nástroj pro analýzu webu Google Analytics

Tyto webové stránky využívají aplikace Google Analytics, služby pro webovou analýzu spole?nosti Google Inc. („Google“). Systém Google Analytics používá tzv. „cookie“, tedy textové soubory, ukládané ve vašem po?íta?i, umož?ující analýzu využití webových stránek. Informace, vytvo?ené pomocí cookií o tom, jak využíváte danou webovou stránku (nap?. IP-adresa, p?ístup, datové toky, doba setrvání na stránce, použitý prohlíže? a koncové za?ízení, jazyk a zem?) jsou p?enášeny a ukládány na serveru spole?nosti Google v USA. Jako provozovatel t?chto internetových stránek máme opodstatn?ný zájem na jednoduché analýze využívání našich internetových stránek, abyste je jako uživatelé mohli jednoduše a efektivn? ovládat, a abychom mohli pr?b?žn? pracovat na jejich dalším vývoji.

V p?ípad? aktivace anonymizace IP adresy (Funkce "_anonymizeIp()") bude vaše IP adresa, zjišt?ná spole?ností Google, omezena pouze na ?lenské státy Evropské Unie nebo jiné smluvní zem?, které d?íve uzav?ely Dohodu o Evropském hospodá?ském prostoru (EHP). Ve výjime?ných p?ípadech však m?že být plná IP adresa p?enesena na server spole?nosti Google v USA a tam zkrácena. Google tyto informace využívá k vyhodnocení vašeho využívání webové stránky, k sestavování výkaz? o aktivit? webové stránky pro provozovatele webových stránek a pro poskytování dalších služeb, spojených s užíváním webových stránek a internetu. Tyto informace Google eventuáln? p?edá t?etím osobám pouze v p?ípad?, že to vyžadují právní p?edpisy, nebo pokud je t?etí osoba pov??ena spole?ností Google zakázkou na jejich zpracování.

Pomocí plugin? (zásuvných modul?) pro webové prohlíže?e m?žete zamezit zaznamenávání údaj? o užívání webových stránek, vytvá?ených cookiemi pro Google. M?žete k tomu využít tento plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Pokud používáte internet na vašem mobilním koncovém za?ízení, m?žete zabránit ukládání cookií, podobn? jako u stolních po?íta?? kliknutím na deaktiva?ní tla?ítko Google zobrazené dole.

Bližší informace o podmínkách využívání a ochran? dat naleznete na adrese www.google.com/analytics/terms/de.html resp. na adrese www.google.at/intl/de/policies/. S poskytovatelem máme uzav?enou smlouvu o zpracování zakázek.

7. Doba archivace

Principiáln? mohou být vaše údaje uloženy do skon?ení smluvního vztahu, resp. v souladu se zákonem stanovenými archiva?ními a proml?ecími lh?tami.

8. Sociální sít?

Na t?chto webových stránkách jsou umíst?ny odkazy na sociální sít? Facebook, Instagram, YouTube, Google Plus, Flickr, Blogspot a Twitter, znázorn?né tla?ítky s p?íslušným logem. Tato webová stránka nevyužívá žádné pluginy t?chto sociálních sítí, a proto neumož?uje p?edávání dat o uživatelích. 

a. Youtube

Abychom mohli náš obsah prezentovat co nejrozmanitějším a zajímavým způsobem propojili jsme naše webové stránky s videi na Youtube. Youtube je služba společnosti Google Ireland Ltd. Propojením s videi na Youtube se zasílají osobní údaje (např. informace o návštěvě webových stránek, IP adresa, cookies) prohlížečem návštěvníka stránek společnosti Google, případně se přiřadí příslušnému účtu návštěvníka stránek na Youtube a zpracovává je společnost Google. Pro maximální ochranu Vašich údajů jsme při nastavení propojení s videi na Youtube zvolili „rozšířený režim ochrany dat“, který rozsah předávání dat značně omezuje. Bližší informace týkající se dalšího používání údajů shromážděných na našich webových stránkách společností Google najdete zde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de. Všeobecné informace o ochraně osobních údajů společnosti Google a informace týkající se možností nastavení k ochraně Vašeho soukromí najdete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de. Jestliže vložená videa Youtube sdílíte pomocí Vašich sociálních médií, dochází k dalšímu zpracování osobních údajů. Bližší informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů příslušné sociální sítě“. Zpracování osobních údajů se provádí na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 (1) pís. f. GDPR) náš obsah prezentovat co nejzajímavěji a poskytovat co nejlepší informace / servis.

Navšítívte-li naše stránky Youtube https://www.youtube.com/user/Werbegemeinschaftooe a https://www.youtube.com/Werbegemeinschaftooe, shromažďuje a zpracovává společnost Google jako osoba zodpovědná za zpracování osobních údajů údaje o Vaší návštěvě na webových stránkách Youtube. Jedná se např. o informace o Vámi používaném prohlížeči nebo o zařízení v době Vaší návštěvy nebo o Vašich aktivitách na Youtube (pojmy které vyhledáváte, prohlížená videa atd.). Bližší informace o účelu a rozsahu zpracování společností Google při návštěvě stránky Youtube a informacích o možnostech Vašeho nastavení pro ochranu Vašeho soukromí najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

9. Autorské právo

Tyto webové stránky jsou spolu s celým svým obsahem (obrázky, videa, hudba, texty, grafika, výtvarné ?ešení, atd.) chrán?ny autorským právem.

10. Vylou?ení odpov?dnosti

P?es velmi pe?livý výb?r informací si neklademe nárok na jejich správnost a kompletnost; jakákoli záruka za obsah je vylou?ena. Za obsah všech odkaz?, které jsou na stránkách uvedeny, s výjimkou údaj? uvedených pod www.donauregion.at výslovn? odmítáme nést odpov?dnost; za obsah informací, které jsou tam uvedeny, odpovídá p?íslušný poskytovatel služby.

U informací o servisních službách se jedná o nezávazný p?ehled. Obsah byl zpracován na základ? velmi pe?livých rešerší, p?esto si neklademe nárok na úplnost a správnost všech informací. Údaje mohou být kdykoli zm?n?ny a aktualizovány. Záruka za obsah a za odkazy je výslovn? vylou?ena.

11. Vaše práva

Máte právo být informováni o zpracování vašich osobních dat, rovn?ž máte právo na jejich opravu, vymazání, omezení, p?enos, odvolání a vznesení námitek. Pro uplatn?ní t?chto práv kontaktujte prosím info@donauregion.at nebo poštou na WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH, Lindengasse 9, 4040 Linz. Pokud jste p?esv?d?eni, že p?i zpracování vašich osobních údaj? byla n?jakým zp?sobem porušena práva na ochranu osobních dat, m?žete podat stížnost u orgán? vykonávajících dohled. V Rakousku je to Ú?ad na ochranu osobních dat. 

 

Na ochranu vašich osobních dat budou v p?ípad? pochybností vyžádány doklady potvrzující vaši identitu

Naše kontaktní údaje:

WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH
Lindengasse 9, 4040 Linz
Tel.: +43 732 7277 800
E-Mail: datenschutz@donauregion.at  

Komisař pro ochranu údajů:
Dr. Tanja Fiedler
Lierzbergerweg 47, 4040 Lichtenberg
E-Mail: tanja.fiedler@fiedler-privacy.at 


Odpovědný za ochranu údajů:
Beate Kepplinger
WGD Donau Oberösterrech Tourismus GmbH
Lindengasse 9, 4040 Linz
Tel.: +43 732 7277-813
E-Mail: kepplinger@donauregion.at