© Donauradweg bei Grein © WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH / Hochhauser
Donauradweg bei Grein © WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH / Hochhauser

Dunaj Horní Rakousko
místo pohybu. dotyku.

Tiráž

Informace v souladu s § 5 zákona o E-Commerce / Zve?ejn?ní v souladu se Zákonem o médiích, Rakousko (Mediengesetz) § 25

1. Majitel média a vydavatel

WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH
Podílnictví: Verein Werbegemeinschaft Donau Oberösterreich (100%)

Lindengasse 9
4040 Linz, Oberösterreich
Telefon: +43/732/7277-800
Fax: +43/732/7277-804
E-mail: info@donauradweg.at 
Web: www.donauregion.at 

 

Informace dle zákona o elektronickém obchodování:

Jednatelství: Petra Riffert
Referentka webových stránek: Beate Kepplinger
Sekce cestovní kancelá?e
Obchodní rejst?ík: 164853g LG Linz
DI?: 438 500 07

Další informace: www.wko.at

2. P?edm?t podnikání

Nabídka vývoje, reklamy a marketingu pro dunajský region a urychlení regionálního rozvoje. ?ízení, pronájem a pronájem pozemních ploch na Dunaji. 

3. Základní zam??ení

Shora uvedené webové stránky jsou nezávislým informa?ním a prezenta?ním médiem s rezerva?ními nástroji pro podporu a pomoc výše popsaným polím ?innosti.

4. Ztvárn?ní obsahu

WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH
Lindengasse 9
4040 Linz, Oberösterreich
Telefon: +43/732/7277-800
Fax: +43/732/7277-804
E-Mail: info@donauregion.at
Web: www.donauregion.atwww.donauradweg.atwww.donausteig.comwww.schiffsanlegestellen.atwww.radtotal.atwww.donauinflammen.compresse.donauregion.at 

5. Grafika a design

OrtnerSchinko - A Creative Studio
Mühlkreisbahnstraße 7, 4040 Linz
E-Mail: studio@ortnerschinko.com
Web:  www.ortnerschinko.com

6. Grafika, design a technická odpov?dnost

TTG Tourismus Technologie GmbH
Freistädter Straße 119, 4041 Linz
Tel.: +43 732 7277-300
E-Mail: info@ttg.at
Web: www.ttg.at

7. Ru?ení

P?es maximální pé?i p?i výb?ru a prezentaci nep?ebíráme jakoukoliv odpov?dnost za obsažené chyby.

Za obsah všech odkaz?, které vedou na stránky mimo www.regiondunaj.cz, nep?ebíráme žádnou odpov?dnost a za informace obsažené na t?chto stránkách odpovídá p?íslušný poskytovatel služeb.

8. DISCLAIMER pro tipy na túry

UPOZORN?NÍ:

1. Uvedené trasy pro p?ší turistiku, walking, jízdu na kole p?íp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, b?h na lyžích, túry na lyžích nebo sn?žnicích atd. je t?eba chápat jako bezplatné návrhy tras a slouží výlu?n? jako nezávazné informace. Nemáme v úmyslu uzav?ít s uživateli tohoto webu smlouvu. V d?sledku využití dat není mezi námi uzav?ena žádná smlouva. Data smí být použita pouze pro soukromé využití; jakékoliv komer?ní využití je zakázáno. Zejména není dovoleno nabízet data na komer?n? provozovaných webových stránkách, vým?nných platformách atd., nebo je použít k vývoji komer?ních produkt?. Stažením nezíská žádný uživatel práva k dot?eným dat?m. Námi poskytnuté návrhy tras byly vytvo?eny s maximální pé?í; p?esto nep?ebíráme žádnou odpov?dnost za správnost a úplnost informací. Stavební opat?ení nebo jiné vlivy (nap?. sesuv p?dy apod.) mohou vést k do?asným nebo trvalým zm?nám trasy (nap?. stržení mostu, apod.). Cesta takového typu m?že být zcela nebo z?ásti nepr?jezdná. Použití dat jakož i využití (jízda, ch?ze, p?íprava, atd.) navrhovaných tras p?íp. sít? cest je tedy na vlastní nebezpe?í a vlastní odpov?dnost. Uživatel samotný je odpov?dný zejména za výb?r trasy, orientaci v terénu, dodržování pravidel silni?ního provozu, vybavení a výstroj pro trasy uvedené v bod? 1 (nap?. kola, atd.), za používání p?ilby, odhad osobní výkonnosti, vyhodnocení rizik a dodržování p?im??ené rychlosti. Odmítáme jakoukoli odpov?dnost za škody zp?sobené použitím navrhovaných tras, a to zejména za úrazy.

 

2. N?které trasy vedou po silnicích, na kterých je b?žný provoz. Vezm?te prosím na v?domí, že tím vzr?stá potenciální riziko nebezpe?í, kterému lze zabránit odpovídající opatrností a správným odhadem a uplatn?ním vlastních schopností. Proto využívejte neznámé trasy pomalu a se zvýšenou opatrností. Dbejte neustále na potenciální nebezpe?í a sledujte pr?b?žn? provoz. Neopoušt?jte popsané trasy. Možné využití soukromých cest, zvl. lesních cest a zem?d?lských zásobovacích cest m?že podléhat zákonným omezením, která je t?eba respektovat a dodržovat. Platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích. Každý uživatel (nap?. cyklista, motocyklista) je odpov?dný za dodržování t?chto pravidel, za ?ádný stav svého kola/vozidla a jeho dostate?ného vybavení (sv?tla, brzdy, atd.). Každý uživatel je navíc odpov?dný za dodržování rychlosti odpovídající podmínkám a vlastním schopnostem a za dodržování dostate?né vzdálenosti od vp?edu jedoucího. D?razn? doporu?ujeme jezdit za dobré viditelnosti, používat p?ilbu a reflexní oble?ení (nebo podobné) a používat p?ípustné osv?tlení kola.

 

3. Všechny trasy vyžadují dobrou fyzickou konstituci a kondici, stejn? jako detailní p?ípravu. D?razn? doporu?ujeme absolvovat trasy pouze v optimálním zdravotním stavu. Doporu?ujeme uzav?ít úrazové pojišt?ní a pojišt?ní odpov?dnosti za zp?sobenou škodu. Používejte cyklistický tachometr, který zobrazuje denní kilometry a je kalibrován na p?ední kolo.

 

4. Speciáln? pro cyklisty na horských kolech - pravidla fair play: Horská cyklistika je jedním z nejkrásn?jších rekrea?ních sport? v p?írod?. P?i jízd? na horských kolech poznáte hory a jezera, horské pastviny a chaty z úpln? jiného pohledu. N?kolik pravidel fair play v lese p?isp?je k bezkonfliktní jízd? na horském kole.

a. Chodci mají p?ednost: Bereme ohledy a jsme p?átelští k p?ším a turist?m. P?i setkání používáme zvonek a jedeme pomalu kolem. V každém p?ípad? se vyhýbáme cestám s velkým po?tem p?ších. Ohleduplnost k p?írod?: Nenecháváme za sebou žádné odpadky.

b. Jízda na polovi?ní viditelnost: Jezdíme kontrolovanou rychlostí, p?ipraveni brzdit a na polovi?ní viditelnost, a to zejména v zatá?kách, protože je t?eba kdykoli po?ítat s p?ekážkami. Poškození cest, kameny, v?tve, do?asn? uložené d?evo, dobytek, pastevní rošty, závory, tahací lesní stroje, vozidla s povolením vjezdu jsou nebezpe?í, na které musíme být p?ipraveni.

c. ‚Don´t drink and drive!’ K horské cyklistice nepat?í alkohol. Ohleduplnost na odpo?ívadle (manipulace se stojany, zne?išt?ná obuv nebo oble?ení). Poskytnout první pomoc je povinnost!

d. Zna?ené trasy, zákazy jízdy a uzáv?ry: Dodržujte zna?ené trasy a uzáv?ry a akceptujte, že cesty slouží p?edevším k zem?d?lskému hospodá?skému využití! Uzáv?ry jsou ?asto nezbytné ve vašem vlastním zájmu. Jízda na kole mimo trasu a mimo povolené hodiny je trestná a d?lá z nás nelegálních cyklisty.

e. Jsme v lese hosté a chováme se jako hosté, a to i k lesník?m a myslivc?m, p?íp. dalším pracovník?m. P?i horské cyklistice je telefonování a hudby z p?ehráva?? tabu! Je vyžadována plná koncentrace.

f. Zabra?me zbyte?nému hluku. S ohledem na voln? žijící zví?ata jezdíme pouze za plného denního sv?tla. Jezdíme zásadn? vždy (i do kopce) s p?ilbou! Balí?ek pro pomoc v nouzi s sebou: Vždy s sebou vezeme sadu pro opravu a obvazy.

g. Správné sebehodnocení: Nep?et?žujeme se z hlediska techniky jízdy, ani z hlediska kondice. Respektujte stupe? obtížnosti trasy a správn? odhadn?te svoje své zkušenosti a dovednosti cyklisty (brzdy, zvonek, sv?tla)!

h. Zavírejte vrata u ohrad pastvin: Blížíme se k pasoucímu dobytku krokem a pro pr?jezdu zav?eme všechna vrata u ohrady pastviny. Zabra?me únikovým a panickým reakcím zví?at. Pot?šení a sportovním výzvám v horách a lesích už nic stojí v cest?!

i. Pravidla pro provoz na pozemních komunikacích: Na všech trasách pro horskou cyklistiku platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích, která dodržujeme. Naše kolo musí být proto v bezvadném technickém stavu a musí být pat?i?n? vybaveno, tzn. brzdami, zvonkem, sv?tly. Horská kola tak jako tak pravideln? kontrolujeme a udržujeme.

 

5. Za obsah externích internetových stránek nep?ebíráme žádnou odpov?dnost; zejména nep?ijímáme žádnou odpov?dnost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.donauregion.at, www.danube.at, www.donauradweg.at, www.donausteig.com, www.donausteig.at, www.schiffsanlegestellen.at pomocí hyperlink? nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlink? na www.donauregion.at, www.danube.at, www.donauradweg.at, www.donausteig.com, www.donausteig.at, www.schiffsanlegestellen.at. Neprobíhá pr?b?žná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.donauregion.at, www.danube.at, www.donauradweg.at, www.donausteig.com, www.donausteig.at, www.schiffsanlegestellen.at pomocí hyperlink? nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlink? na www.donauregion.at, www.danube.at, www.donauradweg.at, www.donausteig.com, www.donausteig.at, www.schiffsanlegestellen.at. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.donauregion.at, www.danube.at, www.donauradweg.at, www.donausteig.com, www.donausteig.at, www.schiffsanlegestellen.at pomocí hyperlink? nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlink? na www.donauregion.at, www.danube.at, www.donauradweg.at, www.donausteig.com, www.donausteig.at, www.schiffsanlegestellen.at nepovažujeme za náš vlastní.